کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

استعلام اصالت بيمه نامه

استعلام اصالت بيمه نامه

معرفي و نحوه استفاده از سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه  سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب)، در ابتدا به منظور بهبود وضعيت آمار و اطلاعات شركتهاي بيمه و سهولت دسترسي اطلاعات عملكردي صنعت براي ارائه به دستگاه هاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعريف شد. ليكن در هنگام طراحي و پياده سازي سيستم، با رويكردي جامع نگرانه به آن پرداخته شد و هدف وسيع تر تجميع اطلاعات و فراهم آوردن امكان نظارت و هدايت شركتهاي بيمه و صنعت بيمه مدنظر قرارگرفت. طراحي و توليد سامانه از دي ماه سال ۱۳۹۰ در دستور كار واحد فاواي بيمه مركزي قرار گرفت و هم اكنون بخش هاي مهم و اصلي آن طراحي و به بهره برداري رسيده است.

اهداف سامانه سنهاب
 اهم اهداف كلان سامانه به شرح ذيل است:

 • انجام تكاليف قانوني ساز براي تهيه سامانه جامع نظارتي
 • سهولت دسترسي به آمار و اطلاعات عملكردي شركتهاي بيمه به منظور اشراف اطلاعاتي به صنعت بيمه
 • امكان ارائه سرويس هاي ارزش افزوده به بيمه گذاران
 • ارائه سرويس هاي ارزش افزوده به شركت هاي بيمه
 • تمركز اطلاعات مهم و اساسي صنعت بيمه در بيمه مركزي و ارائه گزارش ها و داده هاي مورد نياز به وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • ميسر نمودن تغذيه اطلاعاتي سامانه يكپارچه اطلاعات اقتصادي كشور با داده هاي صنعت بيمه

همچنين اهداف درون سازماني ذيل در سامانه مدنظر بوده است:

 • حذف تبادل كاغذي اطلاعات بين شركتهاي بيمه وبيمه مركزي
 • مكانيزه نمودن فرايند صدور صورتحساب هاي اتكايي
 • مكانيزه نمودن فرايند هاي اتكايي اجباري
 • مكانيزه نمودن فرايند هاي اتكايي اختياري
 • ايجاد كد منحصر بفرد براي هر بيمه نامه، الحاقيه، پرونده خسارتي و خسارت پرداخت شده در سطح صنعت بيمه
 • استاندارد سازي داده ها در سطح صنعت بيمه و درون سازمان
 • سهولت دسترسي به آمار و اطلاعات شفاف و صحيح در سياست گذاري ها، تنظيم مقررات و آيين نامه هاي اجرايي
 • ارائه وضعيت هر شركت بيمه به مدير عامل شركت مبتني بر داده هاي عملياتي آن شركت نسبت به ساير شركتها
 • تعبيه داشبورد مديريتي براي مديران ارشد، از وضعيت صنعت بيمه