کد 520 دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی

بیمه نامه بدنه ماشين

در تعریف ساده بیمه بدنه خودرو باید گفت این بیمه‌نامه جبران کننده خطرات ناشی از حوادث برای خودروها و به طور معمول سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی را تحت پوشش قرارمی‌دهد.
البته خطرات اضافی دیگری از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در جا (جزئی)، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان قیمت ها را نیز بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی در کنار بیمه خودرو خریداری نماید.
بیمه گذاران حتی در این بیمه نامه می توانند از تسهیلات و تخفیفاتی نیز برخوردار باشند به این صورت که اگرطی یکسال بیمه گذار از بیمه نامه بدنه خود استفاده نکرده باشد هنگام تمدید بیمه نامه درسال اول از25 درصد تخفیف عدم خسارت بهره مند و این تخفیف تا حداکثـر60 درصد مبلغ حق بیمه نیز خواهد رسید.

اما باید این نکته را یادآور شد که به محض دریافت هــرگونه خسارت از محل بیمه نامه بدنه بیمه گذار از تخفـیفات مذکور محروم خواهـد شد.همچنین دریافت خسارت در بروز سـرقت فقط باعـث کسـر تخفیف مربوط به سـرقت شده و تخفیف مربوط به سابقه عـدم خسارت ، به قوت خود باقی خواهد ماند.
نکته قابل توجه در این بیمه نامه دو عامل تعیین کننده ارزش اتومبیل و نرخ حق بیمه است چرا که دو موضوع فوق در تعیین حق بیمه این بیمه‌نامه نقش مؤثری را ایفاء می‌کنند.
در خصوص چگونگی دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه نیز باید گفت؛ برای دریافت خسارت‌های مختلف علاوه بر اصل بیمه نامه بدنه، گواهینامه راننـدگی، بیمه نامه شخص ثالث، سند مالکیت و مراجعه مالک خودرو به شرکت‌های بیمه ضروری است.
البته در این مسیر متناسب با خسارت به وجود آمده مدارک دیگری نیز از جمله ارائه گـزارش پلیس و یا کـروکی اصلی، گزارش آتش‌نشانی و گزارش پلیس ۱۱۰و یا در برخی از موارد گزارش اداره آگاهی برای دریافت خسارات الزامی است.
نا گفته نماند اگر در زمان وقوع سرقت اداره آگاهی پس از۹۰ روز بعد ازاعلام سرقت ، خودرو مسروقه را کشف نکند، سند خودرو به شـرکت بیمه منتقل و پس از کسـر فرانشیزهای متعلقه و کسورات احتمالی، معـادل ارزش روز خودرو از جانب شرکت‌های بیمه خسارت پرداخت می‌گردد.
برای دریافت خسارت‌های مربوط به سـرقت قطعات خودرو نیزاطلاع به پلیس ۱۱۰ و دریافت گزارش ممهور به مهـر کلانتری منطقه مربوطه و یا گـزارش افسـر تجسس نیز برای دریافت خسارت الزامی است.
نکته قابل توجه اینکه از مبلغ خسارت محاسبه شده برای قطعات خودروهای با سن بیش از ۵ سال بازای هرسال 5درصد و حداکثر 25درصد بابت استهلاک قطعات کسـر خواهد شد.
از سوی دیگرشرکت‌های بیمه دربرخی از موارد خاص خسارات را به بیمه گذاران پرداخت نمی‌کنند به نحوی که در صـورت مستی، عمد بیمه گذار، نداشتن گواهی‌نامه متناسب با وسیله نقلیه مورد بیمه ، اعمال متقلبانه بیمه گذار و یا راننده ، صـدور بیمه نامه بنام شخصی بجز مالک خودروخسارت‌های وارده به خودرو، قابل پرداخت نخواهد بود.
پس از دریافت هـرخسارت و تعمـیر نقـــاط آسیب دیـده خـودرو، بیمه گذار می بایست جهت بازدید سلامت خــودرو بـه شـرکت بیـمه مراجعه و قسمت‌های تعمیر و تعویض شده را به رویت کارشناس شرکت بیمه برساند. در این صورت چنانچه موردبیمه از ناحـیه خسارت دیده قبلی ، مجدداً مورد خسارت واقع شـود بیمه گر پرداخت خسارت جدید را متقبل خواهد شد.
البته پرداخت خسارت بیش از 30درصد مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز وسیله نقلیه درصورت عدم تکمیل سرمایه بیمه شده با رعایت شرایط مربوط طی الحاقیه خسارت احتمالی بعدی مشمول قاعده نسبی سرمایه می گردد.
دراین بیمه نامه قدمت اتومبیل بر نرخ حق بیمه تأثیر خواهد گذاشت به این صورت که نرخ حق بیمه بدنه تا سال دهم قدمت ساخت، یکسان است اما این نرخ از سال یازدهم تا بیستم عمر اتومبیل، هرسال پنج درصد اضافه خواهد شد.
دراین راستا شرکت‌های بیمه نیز برای جلب مشتری بیشتر انواع بیمه اموال و بیمه مسؤلیت را به صورت غیرنقدی و بدون افزایش حق بیمه‌ها به فروش می‌رسانند.
همچنین دراین بیمه نامه، قسمتی از حق بیمه معمولاً، نقدی دریافت و باقیمانده آن بسته به تمایل مالکان خودرو در هشت یا چهار قسط دریافت می‌شود.
حتی درمواقعی که بیمه گذاراقدام به خریداری اتومبیل جدیدی کند نیزامکان انتقال بیمه‌نامه وجود دارد به نحوی که شرکت‌های بیمه پس از کاهش حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضی شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه شده برای اتومبیل دوم کم خواهد کرد.
در حالت دیگر اگر او خواستار فسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل اول باشد، مبلغ باقیمانده مدت بیمه نامه را دریافت می کند.البته شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد کرد.

باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه خودرو قرارداد مانند  :
1 - سرقت در جای خودرو قطعات اصلی و اضافی
2 - بيمه هزينه اياب و ذهاب
3 – بیمه حوادث شخصی
4 - بیمه خطر طبیعی: سیل ، زلزله ، طوفان
5 - پوشش تکمیلی:شکست شیشه ، خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی و شیمیایی